top of page

Regulamin serwisu

1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kontrahent ma możliwość założenia w Serwisie swojego indywidualnego Konta;

 3. Kontrahent – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Serwis;

 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli złożenie zamówienia nie wiąże się ze zobowiązaniem wynikającym z zawodowego charakteru jego działalności;

 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień za jego pośrednictwem;

 6. Serwis – platforma Usługodawcy, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym: https://beyinyang.com/  za pośrednictwem których możliwe jest złożenie Zamówienia;

 7. Towar – produkty dostępne w Serwisie, takie jak w szczególności, lecz nie wyłącznie: koszulki, ebooki, piłeczki;

 8. Usługodawca – Dominik Trznadel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Trznadel Beyinyang, ul. Łowiecka 25, 35-212 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5170416044 oraz numerze REGON: 388846029;

 9. – usługi dostępne w Serwisie, takie jak w szczególności, lecz nie wyłącznie: medytacje, kursy, cykle spotkań online, spotkania indywidualne lub grupowe, campy eventy;

 10. Zamówienie – oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Usługodawcy przez Kontrahenta za pośrednictwem Serwisu, zmierzająca do zawarcia:

  1. umowy sprzedaży Towaru dostępnego w Serwisie;

  1. umowy o świadczenie Usługi dostępnej w Serwisie.

2.Kontakt z usługodawcą

Kontakt z Usługodawcą – w związku z realizowanymi Zamówieniami – możliwy jest według zasad określonych poniżej:

 1. Adres pocztowy: ul. Łowiecka 25, 35-212 Rzeszów.

 2. Adres e-mail: dominik@beyinyang.com

 3. Telefon: […].

 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): […].

 5. Adres do wysłania reklamowanego Towaru: […].

3. Wymogi Techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest (minimalne wymagania techniczne):
  a) urządzenie z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 20 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20 lub nowszej, Opera w wersji 12 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej.

 2. Dla złożenia Zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail (poczty elektronicznej), na dowolnym serwerze.

4. Składanie zamówień na towary

 1. Usługodawca oświadcza, że Towary dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe.

 2. Ceny Towarów dostępne w Serwisie są całkowitymi cenami za Towar (cena brutto), uwzględniającymi podatek VAT. Składnikiem dodatkowym, doliczanym do ceny brutto, jest koszt przesyłki Towaru, o którym Usługodawca informuje w trakcie składania Zamówienia.

 3. Usługodawca oświadcza, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Serwisie: cena brutto oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy, zgodnie z ust. 2 powyżej (cena całkowita).

 4. Kontrahent składa Zamówienie na Towar za pośrednictwem Serwisu. W celu złożenia Zamówienia, wybrany Towar należy dodać do koszyka w Serwisie.

 5. Następnie Kontrahent wybiera z dostępnych opcji: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za Towar, a także podaje dane niezbędne do skutecznej realizacji złożonego Zamówienia.

 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kontrahenta.

 7. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

 8. Usługodawca poinformuje Kontrahenta będącego Konsumentem o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia jego złożenia przez Kontrahenta.

 9. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Usługodawcę do Kontrahenta wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na podany przez Kontrahenta adres poczty e-mail (elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia) wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

 10. Usługodawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

 11. Przyjęcie Zamówienia przez Usługodawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kontrahenta następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru.

 12. Przyjęcie przez Kontrahenta nowej oferty w trybie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o jej zaakceptowaniu w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia nowej oferty przez Usługodawcę. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nowa oferta przestaje wiązać.

  § 4B SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

 13. Usługodawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem Usługi, dostępne w Serwisie, mają charakter twórczy, są autorskimi pomysłami Dominika Trznadla oraz Usługodawcy i wyłącznie im przysługują autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do utworów oraz ich części. Kontrahent poprzez złożenie Zamówienia lub zawarcie umowy o świadczenie Usługi w żadnym przypadku nie uzyskuje autorskich praw majątkowych do utworów będących przedmiotem Usługi, w tym również nie otrzymuje licencji (wyłącznej lub niewyłącznej) na ich wykorzystanie w jakimkolwiek zakresie. Dalsze rozpowszechnianie utworów będących przedmiotem Usługi – bez zgody Dominika Trznadla oraz Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i podlega ochronie prawnej.

 14. Usługodawca oświadcza, że realizacja Usługi nie polega w żadnym przypadku na świadczeniu usług medycznych lub diagnostycznych, porad z zakresu psychologii, a użytkownik będzie korzystał z własnego profesjonalnego osądu w odniesieniu do powyższego.  

 15. Ceny Usług dostępne w Serwisie są całkowitymi cenami za Usługę (cena brutto), uwzględniającymi podatek VAT.

 16. Kontrahent składa Zamówienie na Usługę za pośrednictwem Serwisu. W celu złożenia Zamówienia, wybraną Usługę należy dodać do koszyka w Serwisie.

 17. Następnie Kontrahent wybiera z dostępnych opcji: metodę płatności za Usługę, a także podaje dane niezbędne do skutecznej realizacji złożonego Zamówienia.

 18. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kontrahenta.

 19. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi na warunkach określonych w Zamówieniu, z zastrzeżeniem
  § 5 ust. 3 Regulaminu.

 20. Usługodawca poinformuje Kontrahenta będącego Konsumentem o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia jego złożenia przez Kontrahenta.

 21. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Usługodawcę do Kontrahenta wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na trwałym nośniku, na podany przez Kontrahenta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami, w tym: informacjami do realizacji Usługi (np. linki do materiałów cyfrowych, harmonogramy spotkań, treści cyfrowe niezbędne do uczestnictwa w campach, spotkaniach, kursach, medytacjach).

 22. Przyjęcie Zamówienia przez Usługodawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kontrahenta następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi.

 23. Przyjęcie przez Kontrahenta nowej oferty w trybie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o jej zaakceptowaniu w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia nowej oferty przez Usługodawcę. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nowa oferta przestaje wiązać.

5. Płatności

 1. Za Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kontrahenta:
  a. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
  b. za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay, PayU, PayPo, Blik, Apple Pay, Przelewy24.

 2. Usługodawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

 3. W przypadku Zamówienia na Usługę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku w rozumieniu art. 394 § 1-3 Kodeksu cywilnego, na poczet realizacji Usługi, który zostanie zaliczony na poczet Ceny Usługi. Informacja o wysokości zadatku oraz warunkach zapłaty ceny za Usługę będzie dostępna w Zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, umowa o świadczenie Usługi zostanie zawarta w momencie zapłaty wymaganego zadatku.

 4. Kontrahent dokonując Zamówień za pośrednictwem Serwisu akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Kontrahent ma prawo wycofać swoją akceptację.

7. Realizacja przyjętego zamówienia dotyczącego towaru

 1. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

 2. Usługodawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.

 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Towary zakupione w Serwisie dostarczane są za pośrednictwem: firmy kurierskiej lub […].

§ 6B REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUGI

 1. Usługodawca jest obowiązany do realizacji Usługi – na zasadach określonych w Zamówieniu oraz dalszej korespondencji e-mail, w której przedstawiać będzie Kontrahentowi szczegóły dotyczące realizacji Usługi (termin, miejsce i ewentualnie inne warunki uczestnictwa).

 2. W przypadku gdy realizacja Usługi wymaga osobistego stawiennictwa Kontrahenta w określonym miejscu lub czasie, nieobecność Kontrahenta stanowi niewykonanie umowy z jego strony i umożliwia Usługodawcy odstąpienie od umowy i zachowanie zadatku zadatku. Usługodawca dopuszcza możliwość zastąpienia Kontrahenta inną – wskazaną przez Kontrahenta – osobą (na warunkach określonych w Zamówieniu), ale maksymalnie na 7 dni kalendarzowym przed dniem rozpoczęcia realizacji Usługi, o ile po otrzymaniu informacji w ww. terminie, Usługodawca wyrazi zgodę na takie zastąpienie. Kontrahent jest zobowiązany złożyć Usługodawcy propozycję zastąpienia drogą wiadomości e-mail, podając dane osobowe oraz kontaktowe osoby zastępującej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, cena wpłacona tytułem realizacji Usługi podlega zaliczeniu w ramach realizacji Usługi na rzecz osoby zastępującej.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie Usługi, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument:
  a. wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie;
  b. wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  c. otrzymał potwierdzenie realizacji lub rozpoczęcia realizacji Usługi.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obligatoryjne.

 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

 8. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres wskazany w § 2 pkt 4 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kontrahent.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Usługodawcę w opisie towaru w Serwisie lub podczas składania Zamówienia.

 12. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

  § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  f. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru lub Usługi Kontrahent ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru lub Usługi (jeśli ma zastosowanie) na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

 2. W przypadku stwierdzenia podstawy do złożenia reklamacji, Kontrahent może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  c. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  d. żądać usunięcia wady.

 3. Usługodawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi pisemnie lub w formie wiadomości e-mail na adres pocztowy lub elektroniczny określony zgodnie z § 2 Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna precyzyjnie określać: stwierdzoną wadę wraz z jej dokumentacją oraz żądanie Kontrahenta.

 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Usługodawcy, Kontrahent jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Usługodawcy, na adres określony zgodnie z § 2 Regulaminu.

 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

 3. Celem przetwarzania danych Kontrahenta przez Usługodawcę, podanych przez Kontrahenta w związku z Zamówieniami w Serwisie, jest należyta realizacja Zamówień.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) umowa sprzedaży Towaru/umowa o świadczenie Usługi lub działania podejmowane na żądanie Kontrahenta, zmierzające do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  c) prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Podanie danych przez Kontrahenta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu.

 6. Dane Kontrahenta podane w związku z Zamówieniami realizowanymi za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1) przestanie obowiązywać zawarta pomiędzy Kontrahentem a Usługodawcą umowa sprzedaży Towaru/umowa o świadczenie Usługi;
  2) na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kontrahenta;
  3) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kontrahenta lub Usługodawcę, związanych z umową zawartą w Serwisie;
  4) zostanie przyjęty sprzeciw złożony przez Kontrahenta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy.

 7. Kontrahentowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 8. W celu realizacji swoich praw, Kontrahent powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 9. W przypadku gdy Kontrahent uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kontrahentowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie.

 2. Usługodawca dokonując zmian treści Regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do Zamówień zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji.

 3. Każdorazowo złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i – w przypadku zaakceptowania Zamówienia przez Usługodawcę – stanowi odrębną umowę sprzedaży Towaru/umowę o świadczenie Usługi.

 4. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim, a zastosowanie przy ich wykładni ma prawo polskie (umowy te podlegają pod prawo polskie).

 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kontrahentem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 7. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin Konta w Serwisie
https://beyinyang.com/

§ 1 DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie:
1) Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kontrahent ma możliwość założenia w Serwisie swojego indywidualnego konta;
2) Kontrahent – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Serwis;
3) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli złożenie zamówienia nie wiąże się ze zobowiązaniem wynikającym z zawodowego charakteru jego działalności;
4) Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z indywidualnego Konta w Serwisie przez Kontrahenta;
5) Serwis – platforma Usługodawcy, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym: https://beyinyang.com/ 
6) Usługodawca – Dominik Trznadel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Trznadel Beyinyang
, ul. Łowiecka 25, 35-212 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5170416044 oraz numerze REGON: 388846029


§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Kontakt z Usługodawcą – w związku z prowadzeniem Konta – możliwy jest według zasad określonych poniżej:
1) Adres pocztowy:  
ul. Łowiecka 25, 35-212 Rzeszów.
2) Adres e-mail: dominik@beyinyang.com
3) Telefon: […].


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest (minimalne wymagania techniczne):
  a) urządzenie z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 20 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20 lub nowszej, Opera w wersji 12 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej.

 2. Do założenia Konta w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail (poczty elektronicznej), na dowolnym serwerze.
  § 4 KONTO

 3. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kontrahenta.

 4. Konto zapewnia Kontrahentowi funkcje, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych w Serwisie, informacji o zamówionych towarach lub usługach, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kontrahenta.

 5. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz dostępny w Serwisie.

 6. W trakcie rejestracji Konta Kontrahent zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych Kontrahenta, w tym do podania pełnych i prawdziwych danych, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Kontrahent powinien niezwłocznie je zaktualizować. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania praw i obowiązków w imieniu Kontrahenta.

 7. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kontrahentem a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 8. Kontrahent może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie.

 9. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu, co oznaczać będzie dyspozycję niezwłocznego usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 10. Usługodawca zastrzega możliwość rozwiązania mowy w zakresie prowadzenia Konta z ważnego powodu, w tym również ograniczenia dostępu do Kotna, do części lub całości zasobów Serwisu, a przez ważny powód należy rozumieć okoliczność, gdy Kontrahent:
  a) podał podczas rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Usługodawcy,
  c) dostarcza treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  d) korzysta z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w szczególności złośliwego) lub urządzeń,
  e) narusza prawa autorskie Usługodawcy lub Dominika Trznadla, w szczególności poprzez rozpowszechnianie utworów ww. osób bez ich zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, w których posiadanie wszedł za pośrednictwem Serwisu, podczas świadczenia usługi lub w jakikolwiek inny sposób.

  § 5 REKLAMACJE

 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta podczas korzystania z Konta jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

 3. Celem przetwarzania danych Kontrahenta przez Usługodawcę, podanych przez Kontrahenta w związku z Zamówieniami w Serwisie, jest prowadzenie indywidualnego Konta.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta lub działania podejmowane na żądanie Kontrahenta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  c) prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Podanie danych przez Kontrahenta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

 6. Dane Kontrahenta podane w związku z prowadzeniem Konta (i rejestracją w Serwisie) będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1) na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kontrahenta;
  2) przestanie obowiązywać zawarta pomiędzy Kontrahentem a Usługodawcą umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta;
  3) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kontrahenta lub Usługodawcę, związanych z umową;
  4) zostanie przyjęty sprzeciw złożony przez Kontrahenta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy.

 7. Kontrahentowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 8. W celu realizacji swoich praw, Kontrahent powinien skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 9. W przypadku gdy Kontrahent uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kontrahentowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim i podlega pod prawo polskie.

 11. Usługodawca dokonując zmian treści Regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji w Serwisie. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. Ważnymi przyczynami są w szczególności: konieczność dostosowania Serwisu do przepisów prawa, poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi, zmiana funkcjonalności Konta.

 12. Kontrahent zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 13. W przypadku ewentualnego sporu z Kontrahentem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 14. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

bottom of page