top of page

Polityka Prywatności

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego prowadzonego 

pod adresem internetowym: https://beyinyang.com/ 

(„Serwis”)

 

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu („Użytkownik”) oraz politykę dotycząca plików cookies, które są wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu.

 2. Zasady, o których mowa w ust. 1, zostały opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

 3. Administratorem danych osobowych użytkownika wykorzystywanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest: Dominik Trznadel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Trznadel Beyinyang, ul. Łowiecka 25, 35-212 Rzeszów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5170416044 oraz numerze REGON: 388846029, dalej jako „Administrator”.

 4. Kontakt z Administratorem, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu, możliwy jest w następujący sposób:

 •  Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych 

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem usług oferowanych za jego pośrednictwem.

 2. Użytkownikowi, w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem Serwisu, przysługują następujące uprawnienia:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

 • ich sprostowania (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 1. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem, przy wykorzystaniu kanałów, o których mowa w § 1 ust. 4. W ten sam sposób Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych.

 2. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez Administratora plików cookies Użytkownik może wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

 3. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 •  Szczegółowe cele i zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem usług w nim oferowanych.

 2. Dane osobowe Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wykorzystywane są w celach oraz na zasadach określonych szczegółowo poniżej (w zależności od podejmowanych przez Użytkownika działań w Serwisie):

  • złożenie zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie: 

   1. cel przetwarzania danych osobowych: zawarcie umowy sprzedaży towaru lub zawarcie umowy o świadczenie usługi;

   2. podstawa przetwarzania danych osobowych: umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   3. okres przetwarzania danych osobowych: przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością lub do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń (przez Użytkownika lub Administratora) związanych z umową;

   4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Użytkownikowi złożenie zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie i zawarcie umowy z Administratorem;

 

 • założenie konta użytkownika w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie: 

  1. cel przetwarzania danych osobowych: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie;

  2. podstawa przetwarzania danych osobowych: umowa o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. okres przetwarzania danych osobowych: do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Użytkownika lub przez Administratora na żądanie Użytkownika; lub do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń (przez Użytkownika lub Administratora) związanych z umową o świadczenie usługi;

  4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Użytkownikowi założenie konta, a co z tym idzie, dokonywanie zamówień w sklepie internetowym prowadzonym w Serwisie;

 

 • nawiązanie kontaktu z Administratorem (np. w celu zadania pytania dotyczącego towarów lub kursów):

  1. cel przetwarzania danych osobowych: obsługa zapytań oraz zgłoszeń Użytkownika;

  2. podstawa przetwarzania danych osobowych: umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której Administrator jest lub może być stroną w przyszłości; prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia z Użytkownikiem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową;

  3. okres przetwarzania danych osobowych: przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością lub do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń (przez Użytkownika lub Administratora) związanych z umową; lub do momentu, w którym Administrator uwzględni sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych;

  4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie Użytkownika;

 

 • ustawienia przeglądarki zezwalające na prowadzenie działań marketingowych: 

  1. cel przetwarzania danych osobowych: marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam;

  2. podstawa przetwarzania danych osobowych: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. okres przetwarzania danych osobowych: do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych;

  4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywanie sugestii towarów lub usług, którymi może być zainteresowany w związku z działalnością Administratora;

 

 • ustawienia przeglądarki zezwalające na prowadzenie działań analitycznych: 

  1. cel przetwarzania danych osobowych: analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników;

  2. podstawa przetwarzania danych osobowych: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia działań analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. okres przetwarzania danych osobowych: do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych;

  4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Użytkownikowi uwzględnienie jego preferencji dotyczących korzystania z Serwisu oraz w pracach nad rozwojem Serwisu;

 

 • działania lub zaniechania mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub towarami/usługami (sklepem internetowym):

  1. cel przetwarzania danych osobowych: ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami;

  2. podstawa przetwarzania danych osobowych: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. okres przetwarzania danych osobowych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym Administrator uwzględni sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych;

  4. niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Użytkownikowi ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z realizacją zamówień na towary/usługi Administratora.

 

 1. W Serwisie prowadzone są działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności, lecz ma to miejsce w przypadku gdy Użytkownik zezwoli na tego rodzaju działania przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

 2. W Serwisie prowadzone jest profilowanie - w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na takie działania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi towarami lub usługami Użytkownik może być zainteresowany, przy wykorzystaniu do tego informacji o wyświetlanych przez Użytkownika treściach (reklamy towarów lub usług wyświetlane w ramach usług/witryn internetowych będą dostosowane do potrzeb Użytkownika). Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne.

 3. Administrator stosuje środki organizacyjne oraz techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Przetwarzając dane osobowe Użytkownika, Administrator stosuje w szczególności szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

 • 4 Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, ułatwiających/umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności sprawne prowadzenie Serwisu poprzez oferowanie w nim towarów/usług i składanie zamówień przez Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika powierzane są tym podmiotom do przetwarzania, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na polecenie Administratora.

 2. Poniżej znajduje się listę odbiorców danych osobowych Użytkownika:

 

 • każde działanie w związku z Serwisem:

  1. hostingodawca,

  2. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT;

 • przebywanie na stronie internetowej Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych:

- podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie;

 • przebywanie na stronie internetowej Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych:

- podmiot zapewniający usługi marketingowe;

 • założenie konta Użytkownika w Serwisie:

- dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej);

 • złożenie zamówienia w sklepie internetowym w ramach Serwisu:

  1. dostawca płatności, podmiot zapewniający dostawę towaru/realizację usługi,

  2. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

  3. dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej),

  4. biuro rachunkowe;

 • skorzystanie przez Użytkownika z usług dostarczanych Użytkownikowi w związku z funkcjonowaniem Serwisu przez portale społecznościowe:

- portale społecznościowe (np. Facebook);

 • nawiązanie kontaktu z Administratorem (np. w celu zadania pytania):

- dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej).

 

 1. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem wskazania podmiotów trzecich, na rzecz których przekazywane są jego dane osobowe a realizacja tego uprawnienia jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem, przy wykorzystaniu kanałów, o których mowa w § 1 ust. 4.

 2. Ponadto, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator zobowiązany jest do udostępnienia im danych osobowych (w tym w szczególności na żądanie organów publicznych).

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych osobowych Użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia stosowanie przez te podmioty rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem wskazania podstawowych informacji (w tym siedziby) na temat podmiotów trzecich, na rzecz których przekazywane są jego dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej, a realizacja tego uprawnienia jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem, przy wykorzystaniu kanałów, o których mowa w § 1 ust. 4.

 •  Polityka plików cookies

 

 1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) Użytkownika, lecz nie powodują zmian w jego ustawieniach.

 2. W Serwisie ciasteczka wykorzystywane mogą być w celach statystycznych marketingowych lub w związku z profilowaniem Użytkownika.

 3. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z karty pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce internetowej.

 4. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości - w takich przypadkach Administrator nie będzie ich już dłużej przetwarzać.

 

 • 6 Postanowienie końcowe

 

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem jej umieszczenia w Serwisie.

 2. Administrator dokonując zmian w treści Polityki prywatności zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Żadne z postanowień Polityki prywatności nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

bottom of page